index index index index index index index


  Głównym celem Centrum Integracji Społecznej w Stargardzie Szczecińskim, jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  Centrum Integracji Społecznej jest miejscem, które daje szansę na ponowne włączenie się do życia społecznego oraz prawidłowe pełnienie ról zawodowych i rodzinnych przez uczestników CIS. Podejmowane przez Centrum działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej dążą do usamodzielnienia uczestników i wyprowadzenia ich poza system pomocy społecznej
  Podstawą prawną umożliwiającą funkcjonowanie CIS jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r., która określa zasady tworzenia i działalności Centrów Integracji Społecznej, definiuje pojęcie wykluczenia społecznego, określa warunki uczestnictwa.

Ustawę o zatrudnieniu socjalnym pobrać można tutaj.
 Od kwietnia 2014 roku funkcjonuje w ramach programu Centrum nowa grupa remontowo-budowlana
 Od września 2012 roku swoją działalność ponownie rozpoczęła grupa rękodzieła.
archiwum
Centrum Integracji Społecznej
ul. Krasińskiego nr 19
73-110 Stargard Szczeciński
Sekretariat:
tel. 91 578 08 30
polityka prywatności